Lid worden

Lid worden

Hoe kan ik lid worden?

In principe kan iedereen die actief of werkzaam is in de domeinen van Kunst, Cultuur en Wetenschap lid worden. Of zoals het omschreven staat in de statuten:

'leden van de vereniging kunnen alleen zijn zij, die één der schone kunsten of wetenschappen beoefenen, en zij die uit hoofde van hun instelling hiervoor in aanmerking komen'

Daarbij vragen we bij aanmelding om twee voordragers(kringleden) die als referenten kunnen optreden. Mocht je niemand kennen bij de Kring, kom dan langs op één van de open dagen, of op één van onze programma's op de maandagavond. Meld je aan bij administratie@kring.nl ovv open dag dan zorgen wij dat je voordragers leert kennen. Zou je alvast een Kringlid willen spreken? Dan kun je contact opnemen met Dave Heilbron: bron@dds.nl


Aanmelden gebeurt met een aanmeldformulier. Dat moet deels door de voordragers en deels door het aspirant-lid worden ingevuld. Naast persoonlijke gegevens vragen we een motivatie te schrijven. Zowel door de voordragers als het aspirant-lid. Het formulier wijst zich eigenlijk ook vanzelf.Let er wel op dat alle handtekeningen zijn gezet want anders moeten wij het formulier terugsturen.

Type lidmaatschap

Het reguliere lidmaatschap is het Standaard Lidmaatschap. Daarnaast kennen we het Junior Lidmaatschap voor leden die jonger zijn dan 35 jaar.
Het Studentenlidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor degenen die in de laatste twee jaar zitten van een universitaire opleiding of kunstacademie.
Voor degenen die verder weg wonen dan 50km van De Kring is het Buitenlidmaatschap ingesteld.
En dan kan je tegen een gereduceerd tarief lid worden van De Kring als je al lid bent van een zgn. Verwante Organisatie. Daarmee bedoelen we beroepsorganisaties van 'creatieven' zoals de BNA, BNO, NBF, Auteursbond etc. Dit is bedoeld als introductie op het volwaardige lidmaatschap en geldt voor één jaar. Je betaalt dan ook geen inschrijfgeld.Tenslotte bieden we leden met een kleine beurs een korting van 50% op het Standaard Lidmaatschap aan. Jaarlijks wordt de grens van het belastbaar inkomen waaronder je in aanmerking kan komen voor deze korting, vastgesteld door het bestuur. In 2021 is dit €23.500 voor box 1 en geen inkomen in box 2 en 3. Deze korting moet je elk jaar opnieuw aanvragen omdat omstandigheden gewijzigd kunnen zijn.

Ballotage

Nadat onze administratie een volledig ingevuld aanmeldformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per maand (met uitzondering van de zomermaanden) komt deze commissie bijeen om alle nieuwe aanmeldingen te bespreken. De leden van deze commissie doen dan in de loop van de betreffende maand navraag bij de voordragers naar het aspirant-lid. Als voordragers makkelijk bereikbaar zijn en de motivatie is duidelijk is, kan ballotage commissie een advies uitbrengen aan het bestuur. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kan een aspirant-lid worden uitgenodigd voor een kort gesprek.

Na akkoord van het bestuur dan wordt de naam van het aspirant-lid gepubliceerd op het voor niet-leden afgeschermde deel van deze website en op een lijst bij de receptie van De Kring. Alle Kringleden kunnen dan gedurende drie weken bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid.

Voor contact met de Ballotage commissie klik hier.

Contributie

Het bestuur heeft de contributie voor 2022 licht verhoogd op basis van het consumenten prijsindexcijfer. Daarbij wordt er een horecabijdrage (barfee) gerekend, wat neerkomt op een jaarlijkse verplichte minimale horecabesteding.

De contributie van 2022 wordt :
* Standaard lidmaatschap: €475,-
(€430,- contributie per jaar + €45,- barfee)

* Buitenlidmaatschap: €237,50
Men dient verder dan 50 km van De Kring te wonen
(€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee)

* Junior Lidmaatschap: €237,50
Leden die jonger zijn dan 35 jaar
(€215 contributie per jaar + €22,50 barfee)

* Contributie voor leden met kleine beurs: €237,50
Het belastbaar inkomen uit arbeid is kleiner dan €23.500 en er is geen inkomen in andere boxen
(€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee)

* Studentenlidmaatschap: 132,50
(€ 110,- contributie per jaar + € 22,50 barfee)

* Persoonlijk Introducé (p.i.): €225,-
(€231,08 contributie per jaar + €22,50 barfee)

Het vaste inschrijfgeld is €160,- en wordt bij aangaan van het lidmaatschap aan alle nieuwe leden en p.i.'s opgelegd.

Hoe werkt mijn ledenpas?
Lees hier de infobrief ledenpas en xafax 2021